Механіка — це розділ фізики, в якому вивчаються механічні рухи матеріальних тіл, закони механічної взаємодії між ними та умови рівноваги тіл.

Механіку поділяють на класичну, релятивістську та квантову. Класична механіка ґрунтується на законах Ньютона, у ній вивчаються рухи макроскопічних тіл, швидкості яких малі порівняно зі швидкістю світла у вакуумі (300 000 км/с). 

Детальніше...

Поняття швидкості визначає, наскільки швидко відбува­ються будь-які зміни в оточуючому світі.

Рух людини по тротуару, політ птаха, розповсюдження звуку, радіохвиль або світла в повітрі, переміщення хмар, випаровування води — всі ці явища відбуваються з певною швидкістю.

У механіці визначають середню швидкість і миттєву швид­кість, або швидкість.

Детальніше...

Переміщення точки — це вектор, проведений з початкового положення у кінцеве. Він напрямлений вздовж точки хорди траєкторії точки.

Детальніше...

Положення точки у просторі можна задати двома способами: 1) за допомогою координат; 2) за допомогою радіус-вектора.

Детальніше...

Траєкторія — це лінія, яку описує матеріальна точка під час руху.

Говорити про траєкторію є підстави тільки тоді, коли тіло можна вважати матеріальною точкою. 

Детальніше...

Матеріальна точка — тіло, розмірами і формою якого в даній задачі можна нехтувати і вважати, що вся маса тіла зосереджена в одній геометричній точці.

Поняття «матеріальна точка» використовують для опису механічного руху тіл, оскільки описувати рух точки простіше, ніж реального тіла. 

Детальніше...

Поступальний рух — це такий рух, при якому пряма лінія, що поєднує дві довільні точки тіла, залишається паралельною сама собі, тобто її орієнтація в просторі не змінюється.

При поступальному русі всі точки твердого тіла описують однакові траєкторії і мають в кожний момент часу однакові за величиною і напрямом швидкості і прискорення. 

Детальніше...

Просторова система координат X, У, Z, тіло відліку, з яким вона пов’язана, та прилад для вимірювання часу (годинник) утворюють систему відліку, відносно якої розглядається рух тіла (рис. 1.1). 

Детальніше...

Кінематика (від грецьк. kinema — рух) — розділ механіки, в якому вивчаються геометричні властивості руху тіл без врахування їхньої маси та діючих на них сил.

Отже, кінематика описує, як рухаються тіла (за якими траєкторіями, з якими швидкостями і прискореннями) без з’ясування причин, чому вони так рухаються. 

Детальніше...

Ви тут: Головна Теорія Фізика